Privacy Statement

Hoe Willemien de Groot Coaching en Advies omgaat met jouw persoonsgegevens

Willemien de Groot Coaching en Advies is een zakelijke dienstverlener en gaat alleen relaties aan met particulieren en organisaties. In dat kader hanteert Willemien de Groot een privacystatement waarin staat beschreven hoe Willemien de Groot Coaching omgaat met persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel. Willemien de Groot heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van haar diensten. Daarbij hoort de bescherming van de privacy van (potentiële) klanten en de zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens. Willemien de Groot Coaching en Advies respecteert de privacy van haar relaties en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Waar hebben we het over?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je geïdentificeerd bent of geïdentificeerd kan worden. Als we deze gegevens verwerken dan bedoelen we daarmee het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending en verspreiding. Of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen en met elkaar in verband brengen van gegevens, als ook het afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Willemien de Groot Coaching en Advies verwerkt alleen persoonsgegevens op de manier die past bij het doel waarvoor Willemien de Groot ze heeft ontvangen.

Een klant verstrekt aan Willemien de Groot Coaching en Advies persoonsgegevens op twee manieren: Wij ontvangen direct persoonsgegeven van u of via een contact of inschrijfformulier dat u invult via de website. Een bezoeker van de website kan bij interesse in de diensten van Willemien de Groot Coaching en Advies via de website een mail versturen of via telefoon persoonlijk contact opnemen. Naast bedrijfsgegevens worden de volgende persoonsgegevens door Willemien de Groot Coaching en Advies verwerkt:

 • Naam, voornaam, voorletters, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • Bij coachingstrajecten: bovenstaande inclusief geboortedatum en indien noodzakelijk voor de coaching, gezondheidsgegevens.
  Met bovenstaande geeft u Willemien de Groot Coaching en Advies persoonlijke informatie. Deze persoonlijke informatie wordt voor een aantal doelen gebruikt.

Hieronder leest u welke dit zijn. Willemien de Groot Coaching en Advies gebruikt daarbij de door u verstrekte gegevens.

 • Om een relatie met u aan te kunnen gaan: als u interesse toont in de diensten van Willemien de Groot Coaching en Advies of klant wilt worden, zijn naast uw bedrijfsgegevens uw persoonsgegevens nodig. Zo moet Willemien de Groot Coaching en Advies bijvoorbeeld contact met u kunnen opnemen via e-mail of telefoon om te kunnen beoordelen of Willemien de Groot Coaching en Advies met haar diensten u kan helpen.
 • Om de relatie met u te onderhouden en trainings-, coaching, advies en interimopdrachten goed uit te kunnen voeren: Willemien de Groot Coaching en Advies wil u uiteraard goed van dienst zijn, hiervoor worden persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens worden gebruikt voor administratieve verwerking en afhandeling waaronder het berekenen, vastleggen en innen van de kosten van de dienstverlening (offerte, samenwerkingsovereenkomst, factuur), de dienst uit te voeren (versturen van (nazorg)e-mails, de relatie met u te onderhouden (bijhouden van klantendossier) en de dienstverlening te kunnen evalueren.
 • Voor marketing-, relatie- en verbeterdoeleinden: Willemien de Groot Coaching en Advies wil graag goed op uw wensen en behoeften in kunnen (blijven) spelen. Door een persoonlijk functioneel contact via uw e-mailadres en/of telefoonnummer wil Willemien de Groot Coaching en Advies op de hoogte blijven van de belangrijkste ontwikkelingen en behoeften bij haar klanten. Daarnaast wil Willemien de Groot u graag informeren wanneer haar (interim)diensten weer beschikbaar zijn.
 • Voor de bedrijfsvoering: als dienstverlener is het belangrijk en noodzakelijk een goed en actueel overzicht te hebben van klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen en te behouden worden naast de bedrijfsgegevens de persoonsgegevens opgenomen in een CRM bestand.
 • Voor archiefdoeleinden: Willemien de Groot Coaching en Advies verzamelt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Gegevens kunnen bewaard blijven voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of fiscale doeleinden worden gebruikt.

Verstrekking aan derden

Willemien de Groot Coaching en Advies is een eenmansbedrijf. De persoonsgegevens die door Willemien de Groot worden verwerkt, worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij Willemien de Groot hiertoe verplicht wordt door de wet en/of u daarvoor toestemming hebt gegeven.
In enkele gevallen werkt Willemien de Groot Coaching en Advies in haar dienstverlening samen met externe partners. De geleverde dienst valt dan altijd onder de verantwoordelijkheid van Willemien de Groot. Deze externe partners mogen de persoonlijke informatie alleen gebruiken voor die reden. Willemien de Groot sluit men hen in dat kader een samenwerking- en geheimhoudingsovereenkomst. Het is hen niet toegestaan deze persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

Geheimhouding

Persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens worden door Willemien de Groot Coaching en Advies steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en, na 25 mei 2018, in de AVG is bepaald. Voor zover Willemien de Groot Coaching en Advies derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor opdrachtgevers, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

Bewaartermijn

Willemien de Groot Coaching en Advies bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Willemien de Groot Coaching en Advies worden verstrekt om te verwerken. De gegevens die u toestuurt worden bewaard zolang naar de aard van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling met een maximum van twee jaar na het laatste contact. Voor gegevens die vallen onder de fiscale bewaarplicht geldt een bewaartermijn van zeven jaar. Na afloop van deze periode wordt de persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd, tenzij u aangeeft dat Willemien de Groot Coaching en Advies de persoonlijke informatie voor eenzelfde periode mag blijven gebruiken. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.
Uw gegevens worden direct verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

Inzage, correctie en verwijdering

Een klant mag altijd weten welke persoonlijke informatie Willemien de Groot Coaching en Advies bewaart. U kunt om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. U kunt hiervoor een mail sturen met uw verzoek
aan Info@willemiendegroot.nl. Een verzoek wordt binnen een week behandeld.

Opslag en beveiliging

Klant- en persoonsgegevens worden opgeslagen in een CRM systeem dat Willemien de Groot Coaching en Advies bedrijfsmatig gebruikt. Deze data worden opgeslagen binnen de EU. Dit CRM systeem is beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van klanten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Papierengegevens worden opgeborgen in afsluitbare kasten.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine pakketjes data die naar uw browser worden gezonden en worden opgeslagen op het apparaat waarmee u verschillende locaties op het internet bezoekt.

Waarom cookies?

Willemien de Groot Coaching en Advies maakt gebruik van dergelijke cookies om ervoor te zorgen dat de Website gebruikt kan worden zoals dit door Willemien de Groot Coaching en Advies bedoeld is. De cookies die worden gebruikt zorgen er bijvoorbeeld voor dat contactgegevens niet opeens verdwijnen. Andere cookies maken het mogelijk om volledig anoniem het gebruik van de Website te analyseren, feedback te geven, berichten te kunnen delen op social media en relevante advertenties te kunnen tonen op Websites van derden partijen.
Bij uw eerste bezoek aan de Website wordt u akkoord gevraagd voor het gebruik van cookies die Willemien de Groot Coaching en Advies op de Website gebruikt. Indien u uw toestemming wenst in te trekken kunt u dit aan ons kenbaar maken en de geplaatste cookies verwijderen via de instellingen van uw browser en het gebruik van de Website staken.

Doelen

 • Cookies worden op de Website gebruikt, met als doel:
 • Het verzekeren van een optimale Website;
 • Het ontwikkelen en verbeteren van de Website;
 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, bestellingen etc.;
 • Het mogelijk maken om contact op te nemen met Willemien de Groot Coaching en Advies via de Website;
 • Het gebruik van de Website analyseren;
 • Het creëren van statistieken over het gebruik van de Website.

Welke cookies worden er gebruikt?

Het cookieoverzicht is te vinden in de cookiebalk waarin de cookies per categorie zijn ingedeeld en ook na te lezen is hoe lang de cookie wordt bewaard en waarvoor deze worden gebruikt. Als u niet akkoord gaat met het plaatsen van cookies op uw apparatuur en/of computer, dan kunt u de browserinstellingen zo aanpassen dat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. U kunt deze instellingen zo aanpassen dat de browser alle cookies weigert, of alleen de cookies van derde partijen. Het is ook mogelijk om al geplaatste cookies te verwijderen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan periodiek worden gewijzigd door Willemien de Groot Coaching en Advies. Klanten van wie Willemien de Groot Coaching en Advies persoonlijke informatie bijhoudt, worden hierover dan persoonlijk geïnformeerd. Deze versie is van 1 juli 2019.

Dit Privacy Statement is afgegeven door: Willemien de Groot, Potgieterstraat 29 te Utrecht.